Prouwe

Onse Proufsall ass erëm op. Vu Méindeg 19. September un prouwe mir erëm do.

Duerch gemeinsam Projeten prouwe mir och hei ans do bei der Fraternelle am Gronn

Mir sichen Verstärkung an alle Stëmmen

Hut Dir Loscht um Sange a Loscht e Projet mat ze maachen? Da mëllt Iech bei onsem Chef ënnert directioun@chant.lu oder bei onsem Präsident um 621 167 023.

Aus technesche Grënn prouwe mir am Moment bei der Fraternelle am Bisserwee am Gronn.