Onse Proufsall

Mir prouwe normalerweis Méindes vun  20.00 - 22.00 Auer an der aler Schoul, rue de la Scierie, Luxembourg-Dommeldange.Hei ass onse aktuelle Prouweplang. Mir prouwe och am Gronn bei der Fraternelle.

Ons Saison geet vun Mëtt September bis Mëtt Juli.

Proufsall Dummeldeng

Proufsall Gronn

Mir hunn eng Zesummenarbescht mat der Fraternelle aus dem Gronn. Dofir prouwe mir och do